นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

Giffarineclub มีนโยบายที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของหุ้นส่วนและสมาชิก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหุ้นส่วนและสมาชิกของเรา จะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของหุ้นส่วนและสมาชิกทุกๆ ท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทาง Giffarineclub จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเรา ให้ตรงกับความต้องการของหุ้นส่วนและสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Giffarineclub ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านตกลงใช้บริการของเรา ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ทุกประการ

1. การลงทะเบียนสมาชิก
ในการพิจารณาถึงการใช้บริการของ Giffarineclub ท่านควรที่จะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่านเองตามความเป็นจริง ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดดังกล่าว ถือว่าเป็นข้อมูลการลงทะเบียน) ท่านอาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง และสมบูรณ์ หากท่านให้รายละเอียดใดๆ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สมบูรณ์ หรือ มีเหตุผลที่ทำให้เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ Giffarineclub มีสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกสมาชิกภาพของท่านที่มีต่อเว็บไซต์นี้ และปฏิเสธที่จะให้การบริการใดๆ ทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะดำเนินการในอนาคต

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Giffarineclub เก็บรวมรวมไว้
Giffarineclub มีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของเราเป็นที่ชื่นชอบของท่าน และกลับเข้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ เราจึงจัดหาข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราเพื่อสมัครเป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนเช่น ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว เราจะถามชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ไอดีไลน์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ ทำให้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างของท่าน ออกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับเราได้มากเท่าใด เราก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนหุ้นส่วนหรือสมาชิกแล้ว เราอาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อท่านเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย Giffarineclub และ/หรือหุ้นส่วนธุรกิจ เมื่อท่านได้ตกลงฝากซื้อสินค้า หรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของเรา การที่ Giffarineclub ได้เพิ่มจำนวนและประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมมีสิทธิ์ที่จะสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ที่เรานำเสนอไว้ให้ท่านได้อย่างเต็มที่ หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกกับเรา

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ Giffarineclub ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการของเราได้รับบริการที่ดีจากเว็บไซต์ที่เราจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใดๆ ของเว็บไซต์ Giffarineclub ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยเราแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Giffarineclub นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา และเราจะไม่รับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
โดยทั่วไป Giffarineclub จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ Giffarineclub อาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่เราจัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Giffarineclub จะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่า การเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ : (1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของเรา หรือ (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา หรือของผู้ใช้บริการของเรา

5. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
Giffarineclub อาจจะส่งอีเมล์ไปปยังท่านเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอหรือข้อมูลจาก Giffarineclub และหุ้นส่วนธุรกิจของเรา เราอาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจ ไปยังท่านเป็นคราวๆ ไป

6. การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ Giffarineclub เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เราจะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่านให้แก่บุคคลอื่น

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน จะมีส่วนช่วย Giffarineclub ในการนำเสนอเนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอก โดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่ Giffarineclub อาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนธุรกิจของเราในภายหน้า ไม่ว่าจะเกี่ยวกับบริการทางการเงิน หรือการใช้บริการของเว็บไซต์ Giffarineclub แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

7. ข้อยกเว้นความรับผิด
ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหาย ซึ่งมิใช่ความผิดของเรา Giffarineclub ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

เนื่องจากเรามีการพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงบริการของ Giffarineclub อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของเรา หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามมายัง Giffarineclub ได้โดยตรง

การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งด้วย

Facebook Comments